Kredyt gotówkowy

Chociaż opiewa na znacznie mniejszą kwotę niż kredyt mieszkaniowy, generuje szereg dodatkowych kosztów. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę, żeby pożyczone od banku pieniądze nie stały się kosztownym kłopotem.

Zabezpieczenie kredytu

Większość banków wymaga minimalnego zestawu zabezpieczeń – z reguły tylko oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Część instytucji oczekuje od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia spłaty kredytu, uzależniając od wniesienia składki warunki kredytowania.

Rzadziej zdarzają się kredytodawcy oczekujący poręczyciela (żyranta), współkredytobiorcy lub zabezpieczenia w postaci weksla in blanco czy blokady środków na rachunku. Na bankowym rynku oferowane są także specjalistyczne typy pożyczek gotówkowych, np. zabezpieczonych zastawem rejestrowym na samochodzie.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt gotówkowy można przeznaczyć na dowolny cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej – np. zakupy, wakacje czy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Bank nie będzie kontrolował sposobu wykorzystania otrzymanych przez kredytobiorcę środków.

Koszty kredytu

Podstawowym kosztem kredytu sąodsetki. Bank podaje oprocentowanie w skali roku. Nominalnie nie może być ono wyższe niż czterokrotnośćstopy lombardowej ustalanej przez NBP.

Wysokość dodatkowych kosztów zależna jest od oferty banku.Prowizja za przyznanie kredytu pobierana jest po wypłaceniu kredytu i może zostać doliczona do pierwszej raty lub skredytowana, czyli rozłożona na raty.

Osobną kategorię kosztów stanowią ubezpieczenia. Zabezpieczają one przede wszystkim bank. Zakres ochrony bywa bardzo zróżnicowany. Najczęściej towarzystwo ubezpieczeniowe, w zamian za otrzymaną składkę, zobowiązuje się spłacić pozostały dług w razie śmierci, trwałego kalectwa lub niezdolności do pracy kredytobiorcy. Ubezpieczenie może także mieć szerszy charakter – np. obejmować ryzyko utraty pracy czy czasowej niezdolności do zarobkowania.

Kredytodawcy często oferują niższe oprocentowanie i/lub obniżenie prowizji klientom, którzy zdecydują się na wykupienie ubezpieczenia. Nie zawsze jednak taka operacja będzie opłacalna. Koszt składki może być wyższy niż korzyści związane z obniżonym oprocentowaniem kredytu.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowanie (RRSO)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) odzwierciedla relację pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą otrzymanego kredytu. Oprocentowanie rzeczywiste uwzględnia nie tylko koszty odsetek, opłaty przygotowawczej oraz dodatkowych opłat, bierze również pod uwagę wartości przepływów finansowych związanych ze spłatą kredytu w poszczególnych okresach trwania umowy kredytowej. Definicję i sposób obliczania RRSO zawiera ustawa o kredycie konsumenckim, która szczegółowo precyzuje jakie koszty są uwzględniane przy obliczaniu stopy.

Dzięki temu, że metodologia obliczania jest identyczna w przypadku każdego banku i kredytu, RRSO stanowi obiektywne narzędzie umożliwiające porównanie różnych ofert kredytu.

Wypłata kredytu

Kredyt gotówkowy wypłacany jest najczęściej, wbrew nazwie, bezgotówkowo, przelewem na wskazany przez kredytobiorcę rachunek. Dostępność wypłaty w gotówce uzależniona jest od banku, niektóre banki (np. internetowe) nie prowadzą obsługi kasowej.

Rezygnacja z kredytu po podpisaniu umowy

Ustawa o kredycie konsumenckim daje konsumentom prawo zmiany decyzji już po podpisaniu umowy. Zrezygnować z kredytu można w terminie 14 dni od zaciągnięcia zobowiązania. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną, najlepiej wysłać ją listem poleconym, aby mieć dowód jej złożenia.

Oświadczenie takie można wysłać najpóźniej w ostatnim dniu przed upłynięciem ustawowego terminu. Jeśli kwota kredytu już została przelana na nasz rachunek, należy ją zwrócić kredytodawcy bezzwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Do tej kwoty doliczyć trzeba będzie odsetki za okres od dnia wypłaty do dnia spłaty zobowiązania. Kredytodawca nie ma prawa zatrzymać żadnych innych pobranych od nas opłat, za wyjątkiem opłat notarialnych i poniesionych na rzecz organów administracji publicznej.

Jeśli kredytodawca nie poinformował nas o możliwości rezygnacji z umowy, to możemy wykorzystać zapisy art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim i spłacić kredyt bez odsetek i innych kosztów.

Opóźnienie w spłacie raty

W przypadku opóźnienia w spłacie raty bank naliczy odsetki za nieterminową spłatę oraz upomni się o uregulowanie należności. Za upomnienia kredytodawcy najczęściej pobierają dodatkowe opłaty. Jeśli mamy w tym samym banku rachunek osobisty, to bank może pobrać z niego należność.

Dokumenty potrzebne do kredytu

Bank będzie oczekiwał przede wszystkim dokumentów potwierdzających tożsamość (dowód osobisty) oraz wysokość dochodów kredytobiorcy. Pracujący na umowę o pracę powinni dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzenia. Emeryci i renciści - kopię dokumentu przyznającego świadczenia oraz odcinek ostatniego przelewu. Nieco więcej formalności czeka osoby prowadzące działalność gospodarczą. Będą one musiały dostarczyć m.in. zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego i dokumenty potwierdzające wysokość przychodów (np. zestawienie przychodów i rozchodów w przypadku osób prowadzących KPiR).

W przypadku mniejszych kwot pożyczki lub stałych klientów niektóre banki decyzję o przyznaniu kredytu opierają na oświadczeniu kredytobiorcy o jego dochodach. Czym pożyczka gotówkowa różni się od kredytu w koncie?

Kredyt gotówkowy może zostać udzielony osobie, która nie posiada konta osobistego w danym banku.

W przypadku kredytu w ROR nie jest to możliwe. Inaczej wygląda także sposób spłaty. Kredyty gotówkowe mają najczęściej ustalony harmonogram, podczas gdy kredyt w koncie ma charakter limitu kredytowego. Oznacza to, że można go spłacać w dowolnym momencie, a odsetki naliczane są tylko od wykorzystanego salda.

Kredyty w koncie są z reguły oprocentowane nieco niżej niż kredyty gotówkowe, ale bank pobiera co roku prowizję za „gotowość”, niezależnie od tego czy z możliwości zadłużania się korzystamy czy nie. Czym pożyczka gotówkowa różni się od karty kredytowej?

Karta kredytowa ma przypisany limit zadłużenia, który można spłacać co miesiąc w całości albo tylko w minimalnej wymaganej kwocie. Nie ma zatem sztywnego harmonogramu spłaty – można pozostawać na minusie cały czas.

Kredyt w karcie kredytowej należy do najdroższych, lecz przy odpowiednim jego użyciu można nigdy nie zapłacić odsetek. Karta kredytowa posiada bowiem tzw. okres bez odsetkowy. Jeśli w czasie jego trwania korzystamy z karty tylko bezgotówkowo (płacąc w sklepach) i pod koniec spłacimy cały wykorzystany limit, to odsetki od długu nie zostaną przez bank naliczone.

W skrócie

Kredyt gotówkowy może być przeznaczony na dowolny cel. Wysokość rat jest zależna od Państwa możliwości oraz aktualnej oferty banków. Nasi doradcy pomogą w wyborze odpowiedniego planu i dotrą w każde wskazane miejsce spotkania. Przyznane środki mogą być dostępne nawet w ciągu tego samego dnia, a celem doradcy będzie znalezienie najtańszego rozwiązania na rynku.

Kredyt konsolidacyjny

Konsolidacja długu – połączenie dwóch lub więcej uprzednio zaciągniętych pożyczek (kredytów) w jedną, przy jednoczesnym ujednoliceniu stopy procentowej i innych warunków pożyczki, zazwyczaj z równoczesnym wydłużeniem okresu spłaty. Głównym motywem stosowania konsolidacji długu jest zmniejszenie kosztów jego obsługi.

W finansach publicznych konsolidacja długu publicznego polega na eliminacji w rachunku długu wzajemnych zobowiązań jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych. Ujęcie to eliminuje podwójne liczenie niektórych wielkości i zapewnia poprawne wyliczenie deficytu (lub nadwyżki budżetowej) oraz zadłużenia całego sektora finansów publicznych. Wiąże się to z tzw.zasadą jedności formalnej finansów publicznych, która nakazuje traktowanie finansów publicznych w analizie makroekonomicznej, jako jednej puli środków pieniężnych

W skrócie

Dzięki kredytowi konsolidacyjnemu, który pokryje Państwa wszystkie bądź część zobowiązań zaciągniętych w innych bankach.

Całkowita kwota przyznanego kredytu może być równa lub większa niż suma Państwa obecnych zobowiązań kredytowych. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko przenieść obsługę połączonych kredytów do jednego banku, ale także obniży oprocentowanie i zmniejszy sumę miesięcznych zobowiązań.

Leasing dla osób fizycznych

Leasing dla osób fizycznych to z pewnością dobra opcja dla tych, którzy mają niepewną historię kredytową lub chcą ją mieć jak najlepszą, żeby w przyszłości wziąć kredyt na korzystnych warunkach na przykład na dom. Nam właśnie na tym zależało. Niedługo będziemy potrzebować gotówki na mieszkanie, więc nie chcieliśmy obniżać swojej zdolności kredytowej. Biorąc samochód w leasing nie musieliśmy tego robić. Jasne, leasing dla osób fizycznych nie jest tak korzystny jak leasing finansowy czy operacyjny dla firm, bo nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od jego rat leasingowych, jednak leasingodawca jest w stanie wynegocjować dla nas korzystne warunki ubezpieczeniowe. No i często płaci za naprawy oraz odszkodowanie powypadkowe. Również wpłata własna nie jest wysoka, więc zwykle nie ma z tym problemu.

Kontakt