§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

§ 2. Administrator danych osobowych

 1. Luxury Finance Daniel Makowski z siedzibą w Szczecinie (70-351), adres: ul. Bolesława Śmiałego 15/8, NIP: 8513214874, REGON: 368602136, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.(„Administrator”) jest administratorem danych osobowych i przetwarza dotyczące użytkowników dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora działającego pod adresem ….. („serwis”).
 2. Administrator jest jednocześnie usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422 ze zm.).
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator wypełnia obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422 ze zm.).

§ 3. Zbieranie danych

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników serwisu zbierane są przez Administratora na dwa sposoby:

 1. informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych proszeni są użytkownicy korzystający z formularzy kontaktowych bądź formularzy rekrutacyjnych,
 2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu – wśród nich mogą być:
 3. informacje w dziennikach serwerów – serwery Administratora automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego;
 4. adres IP – każdy urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, na którego podstawie można m.in. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią;
 5. pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), o których mowa w § 9 niniejszej Polityki Prywatności.

§ 4. Cel zbierania danych

 1. Powierzone dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, przetwarzane są przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie przez użytkownika bądź w celu rekrutacji.
 2. Administrator informuje, że może przetwarzać powierzone dane osobowe w swoim prawnie usprawiedliwionym celu polegającym w szczególności na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.

§ 5. Prawa Administratora

 1. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usług, w tym korzystanie z serwisu, od weryfikacji danych osobowych użytkownika.
 2. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez użytkownika danych Administrator może wstrzymać świadczenie usług na rzecz użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
 3. W przypadku niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w § 4 niniejszej Polityki Prywatności, bądź braku zgody na przetwarzanie danych osobowych Administrator ma prawo zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną. Zakres wymaganych danych jest wskazany każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi drogą elektroniczną na stronie serwisu.

§ 6. Prawa użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych w serwisie.
 2. Pozostałe prawa użytkownika zostały wskazane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2135 ze zm.), w szczególności użytkownik ma prawo do:
  • kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 7. Udostępnienie danych

 1. Administrator, w celu świadczenia usług może w stosownych przypadkach udostępniać dane osobowe:
  • pracownikom Administratora – w celu należytego wykonania obowiązków i tylko wtedy, gdy są oni należycie upoważnieni;
  • podmiotom w ramach grupy kapitałowej do której należy Administrator – w celach związanych z obsługą użytkowników;
  • osobom trzecim – jeżeli udostępnienie tych danych jest niezbędne do świadczenia usług przez Administratora oraz partnerom handlowym zaangażowanym przez Administratora w celu zapewnienia usług;
  • organom władzy publicznej, wymiaru sprawiedliwości bądź innym podmiotom – jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa.
 2. Podając dane osobowe użytkownik wyraża zgodę na przypadki udostępnień, o których mowa powyżej.
 3. W każdym przypadku, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3) powyżej, Administrator wymaga od poszczególnego podmiotu zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia Administratorowi danej usługi lub produktu.

§ 8. Dobrowolność podania danych

 1. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawidłowych danych, a także ich niezwłocznej aktualizacji w przypadku nastąpienia zmiany.

§ 9. Pliki cookies

 1. Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z serwisu przez użytkowników w celu:
  • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy kontaktowych lub rekrutacyjnych;
  • danych statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z serwisu, co umożliwia rozwijanie serwisu zgodnie z preferencjami użytkowników;
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 4. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Niemniej jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle bądź poszczególnych plików cookies. Zmiana domyślnych ustawień przeglądarki wiąże się z ryzykiem całkowitego bądź częściowego uniemożliwienia poprawnego działania serwisu.
 5. Serwis może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies:
  • pliki niezbędne do działania serwisu – pliki te odpowiadają za prawidłowe działanie serwisu;
  • pliki statystyczne – pliki te umożliwiają zbieranie informacji statystycznych związanych ze sposobem korzystania z serwisu;
  • pliki funkcjonalne – pliki te umożliwiają zapamiętanie dokonanych przez użytkownika ustawień funkcjonalnych serwisu;
  • pliki reklamowe – pliki te umożliwiają dostosowanie reklamy do zainteresowań użytkownika;
  • pliki społecznościowe – pliki te odpowiadają za integrację serwisów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Google+ etc.) z serwisem.
 6. Więcej informacji o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępnych jest w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez serwis.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane w serwisie, nie później niż na 7 dni przed ich wejściem w życie.
2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem …..
3. Data ostatniej aktualizacji: …..

Regulamin serwisu

Niniejsza regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego przez jego użytkowników.

§ 1. Postanowienia ogólne

Serwis internetowy, działający pod adresem ……. („serwis”) jest prowadzony przez Luxury Finance Daniel Makowski z siedzibą w Szczecinie (70-351), adres: ul. Bolesława Śmiałego 15/8, NIP: 8513214874, REGON: 368602136, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.(„Spółka”).

§ 2. Warunki świadczenia usług elektronicznych

 1. Spółka jest usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422 ze zm.).
 2. Serwis jest administrowany i redagowana przez Spółkę.
 3. W zakresie świadczonych usług w serwisie Spółka umożliwia użytkownikowi przez czas nieoznaczony:
  • zadawanie pytań w drodze formularzy kontaktowych;
  • przesyłanie zgłoszeń rekrutacyjnych w drodze formularzy rekrutacyjnych;
  • zamówienie informacji handlowych, tzw. Newsletterów.
 4. Korzystanie z usług w serwisie jest dobrowolne.
 5. Serwis przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikiem może być również osoba prawna.
 6. W celu zadania pytania bądź przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego użytkownik powinien podać w szczególności swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres poczty elektronicznej.
 7. Zakazuje się dostarczania przez użytkownika w serwisie treści o charakterze bezprawnym w szczególności nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość bądź uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.
 8. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Spółki oraz osób trzecich.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownika, którego działania naruszają Regulamin.
 10. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyny, zakończyć korzystanie z serwisu poprzez opuszczenie serwisu.
 11. Zamówienie informacji handlowych wymaga zgody użytkownika. Zgoda może być odwołana w każdej chwili, bez podawania przyczyny w szczególności poprzez przesłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 12. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z serwisu są następujące:
  • połączenie z siecią Internet,
  • dostęp do poczty elektronicznej.
 13. W celu prawidłowego korzystania z usług, użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym lub innym urządzaniem multimedialnym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące minimalne wymogi:
  • przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0., Mozilla Firefox w wersji co najmniej 6.0., Safari w wersji co najmniej 6.0 lub Google Chrome w wersji co najmniej 6.0,
  • włączona obsługa plików cookies i JavaScript,
  • monitor o rozdzielczości minimum 1024×768 pikseli.
 14. W razie korzystania przez użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych, określonych w ust. 12 i 13 powyżej, Spółka nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 15. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Luxury Finance Daniel Makowski ul. Bolesława Śmiałego 15/8 70-351 Szczecin
 16. Spółka będzie ustosunkowywać się reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 3. Ochrona danych osobowych

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w serwisie w zakładce poświęconej polityce prywatności.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany będą publikowane w serwisie, nie później niż na 7 dni przed ich wejściem w życie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422 ze zm.).
 3. Spółka udostępnia Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu użytkownika.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem …..

Data ostatniej aktualizacji:….

Kontakt